Home Ankh Kirken Presse omtale Litt om meg Kontakt skjema In English
Ankh Kirken Teosofi Meditasjon Re-inkarnasjon Lære Vedtekter Tilbakemelding Spådomskunst Egypt Innhold
 
* 1 Opprinnelse og navn.

Ankh kirken i Norge, heretter kalt Ankh kirken, er et trossamfunn som har tilholdssted i Oslo. Ankh Kirkens økonomi og ledelse foretas av Ankh Kirkens styre.


* 2 Form?l

Ankh Kirken eksisterer med det form?l og fremme den esoteriske viten, der i blant Kabbalah  og vestens mystisisme. Undervisning og annen øndelig velferd. Ankh Kirkens prinsipper er å lære den som søker. 


* 3 Besluttende organer

Generalforsamling er Ankh Kirken høyeste besluttende organ. I mellom generalforsamlingen kan Ankh Kirkens styre fungere som det besluttende og utøvende organ, og står da til ansvar for generalforsamlingen. Dog kan leder av Ankh Kirken ved veto oppheve beslutninger som er i strid med Ankh Kirkens vedtekter og den tros retning Ankh Kirken står for. 


* 4 Medlemskap

For å bli medlem av Ankh Kirken, må man være utmeldt av Statskirken. Man kan ikke være medlem av andre trossamfunn ved siden av Ankh kirken.  Ankh Kirken registrerer nye medlemmer og holder medlemslister. Medlemskap opphører når et medlem skriftelig forlanger dette. Det skal rettes til Ankh Kirkens styre.


? 5 Generalforsamling

Den ordinære generalforsamling finner sted en gang i året innen utgangen av mai. Tid og sted for dette besluttes av Ankh Kirkens styre. Innkallelse samt dagsorden til ordinær generalforsamling skal sendes de stemmeberettige medlemmer minst seks - 6 - uker i forveien, og til ekstra ordinær generalforsamling minst to - 2 - uker i forveien. 

Forslag til den ordin?re generalforsamling skal v?re Ankh Kirkens styre i hende senest 4 uker f?r generalforsamlingen finner sted. Innkomne forslag skal v?re medlemmene i hende senest 2 uker f?r generalforsamlingen finner sted.

Ekstraordin?r generalforsamling, kan innkalles hvis minst en tredjedel av medlemmene forlanger det eller styre beslutter at dette er n?dvendig. P? den ekstra ordin?re generalforsamlingen behandles kun det eller de sp?rsm?l som var ?rsaken til innkallelsen. 

Generalforsamlingen er beslutningsdyktig n?r den er innkalt i henhold til vedtektene.

Referat fra generalforsamlingen skal v?re sendt styremedlemmer, revisor og medlemmer senest en m?ned etter generalforsamling. 


? 6 M?terett og beslutningsform

Alle medlemmer har m?te og talerett, samt rett til ? stille forslag. Generalforsamlingens ordstyrer kan gi talerett til tilstedev?rende. Alle medlemmer som er over 16 ?r og som har betalt det gjeldende kontingentbel?p til Ankh Kirken i minst 12 mnd. Ingen har stemmerett i saker, hvor de er inhabile. Det kan ikke stemmes med fullmakt, det kan imidlertid stemmes ved brev.

Personvalg mellom flere kandidater, skjer ved hemmelig avstemming.

Stemmesedlene skal kasseres, hvis den innholder flere navn p? valgbare kandidater enn det antall som skal velges, eller hvis den innholder ett annet navn enn de som er nominerte kandidater. Andre sp?rsm?l avgj?res ved akklamasjon eller hvis noen stemmeberettige krever det, ved ?pen eller hemmelig avstemming.


* 7 Valgbarhet
Enhver stemmeberettiget medlem av Ankh Kirken over 18 ?r er valgbar til styret.
 
? 8 Dagsorden til generalforsamlingen.
 
a Velg av ordstyrer, referent, tellekorps
 
b Godkjennelse av innkalling
 
c Godkjenning av dagsorden
 
d Godkjenning av referat fra forrige ?rs generalforsamling
 
e Formannen / Leders beretning
 
f Kasseres beretning
 
g Godkjenning av regnskap
h Fastsettelse av Ankh Kirkens budsjett
 
i Innkomne forslag
 
j valg : Formann / Leder
 Kasserer
 Sekretær
 Styremedlemmer
 Studieleder
 revisor
k  Valg av ?vrige ansvarsomr?der
l  Eventuelt
 
? 9 ?konomisk forvaltning
Regnskaps?ret f?lger kalender?ret. Styret utarbeider et ?konomisk budsjett, som legges frem for generalforsamling. Dette skal v?re rettledende for det kommende ?ret. Ved behov innkalles styret for justeringer.
 
? 10 Revisjon
Generalforsamlingen velger en revisor for 2 ?r. Revisor skal f?lge styrets ?konomiske forvaltning og skrive en beretning og fremlegge forslag til balanseregnskap.
 
? 11 Endringer i vedtekter
Forslag til endringer av vedtekter kan foretas p? lik linje med andre innkomne forslag til generalforsamlingen. Jf ? 5. For ? vedta endringer i vedtektene, m? det minst 2 tredjedelers stemmer, hvis ikke faller forslaget.
? 12 oppl?sning av Ankh Kriken
Ved oppl?sning av Ankh Kirken, skal det som i ? 11 minst 2 tredjedelers stemmer. Det skal da innkalles til ekstraordin?r generalforsamling.
 
 

  Daniel North, Oslo 
Telefon: + 47 93 21 85 17