Home Ankh Kirken Presse omtale Litt om meg Kontakt skjema In English
Ankh Kirken Teosofi Meditasjon Re-inkarnasjon Lære Vedtekter Tilbakemelding Spådomskunst Egypt Innhold
 

Menneskelig lære

De fleste har lest noe om karma, reinkarnasjon og esoterisk viten, har fått en viss forståelse av hva vi mennesker forsøker å oppnå. Buddhistene kaller dette nirvana, befrielse fra alle bånd.

Hinduene bruker et perlekjede som symbol for liv, død og gjenfødelse. Livet man har levd, nåværende liv og kommende liv. 

Mormonerene mener at når man gifter seg, gjør man ikke det bare for dette liv, men også de kommende liv.

Reinkarnasjon er på mange måter grunnvollen i all gammel tenkning og religionslære. 

Så kan man da spørre seg, hvorfor inkarneres, gjenfødes vi på nytt og på nytt? Alt er et ledd i en videre utvikling. For å forstå dette, kan vi tenke oss et barn - det er uten referanser og kunnskap, før det lårer og gjør erfaringer på ulike områder. Slik er det også med oss mennesker. Vi blir fådt til denne jorden, med ulike egenskaper, som vi på godt og ondt forvalter. Det vi hele tiden må ta i betraktning er karma loven. Loven om årsak og virkning. Alt vi gjør skaper en konsekvens på godt og ondt. Dette blir " lagret "  i sjelen, som lever videre liv etter liv. Sjelen er i stand til å vandre fritt på de ulike planene / nivåene. Det er kun når sjelen inkarneres, den blir stoppet av " menneskets begrensede utvikling. Det er ett av de ledd vi mennesker skal igjennom for å ta del i det guddommelige hierarki. Man kan si at sjelens fremste oppgave er å samle kunnskap.

Hvis vi sammenligner livet med en skole, så kan det hende vi må gå ett år om igjen. I den menneskelige relasjonen blir det da snakk om et liv, som må leves om igjen. Plutselige avbrudd som ved selvmord eller dødsfall, kan bety at man i neste liv, må ta fatt på de samme oppgaver og utfordringer, som man lot ligge.

Vi kan også inkarneres i en kjede av de samme personligheter. Hvis vi står ovenfor en stor oppgave, som er vesentlig for menneskeheten, vil vi bevare den nådvendige kunnskapen, for å ta fatt på oppgaven i neste liv. ( forebeholdt de opplyste sjeler ).

De opplyste sjeler, er de som har kommet langt i sin utviklingsprosess. Deres store mål i livet er å leve rent, uegoistisk og harmonisk. Deres oppofrelsesvilje er svært stor, fordi de ser viktigheten og helheten i den store planen. 

Oppofrelsen er motpol til egoismen. Hvis man da kan trekke dette litt lenger, så kan man si at oppofrelse er den guddommelige kraft og egoismen er den djevelske kraft. Begge egenskaper ligger kodet inn i mennesket. 

Finnes det da en himmel og helvete, slik bibelen henviser til ? Da er jeg nesten fristet til å stille et mot spørsmål, hvorfor må alt være sort og hvitt. Alt er den del av et større hele. Det onde representerer være " negative " egenskaper, som i enkelte settinger faktisk er nødvendig for å overleve.

Vi bygger være egenskaper fra de arveegenskaper vi har fra våre foreldre, men vi mennesker innehar / besitter betydelig mer enn det. I utgangspunktet kan man si vi har 2 sett arveegenskaper eller DNA. Fysisk DNA - den får vi fra våre foreldre deretter har vi åndelig DNA, som stammer fra den guddommelige kraft.

åndelig DNA, kan sidestilles med evolusjonens DNA, hvilke egenskaper som ligger i oss, gjennom vår lange evolusjons utvikling.

Vi mennesker har mye til felles med dyrene, faktisk kan vi handle like instinktivt som et dyr. Hvem kjenner ikke utrykket, slu som en rev... Hvis vi studerer mennesker nøye, vil vi se utseende har mange likheter med dyrene. Shamaner har et svært godt forhold til Totem dyr, eller beskyttelsesdyr. 


@ Ann - Kristin Vestli
  Daniel North, Oslo 
Telefon: + 47 93 21 85 17